Επίδομα Κωφών Και Βαρηκόων

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 • Οι ηλικίας 0 έως 18 ετών, γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ (Πειραιώς 181 ή Κεφαλληνίας 12 , κ.α.) όπου θα βεβαιώνεται ότι το άτομο που εξετάστηκε είναι κωφό ή βαρήκοο.
 • Οι ηλικίας 19 έως 65 ετών, γνωμάτευση των ΚΕΠΑ , στην οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι ανίκανοι για κάθε βιοποριστική εργασία λόγω ταυτόχρονης με την κώφωση ή βαρηκοΐα χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης.
 • Οι ηλικίας 19 έως 25 ετών, εφόσον σπουδάζουν, βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν. (Την Βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν κάθε Σεπτέμβριο).
 • Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και το πρωτότυπο)
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ,σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 • Απόκομμα σύνταξης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται:

α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει ο δικαιούχος.

β) ‘Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.

γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασης του δικαιούχου στο εξωτερικό, αλλαγής τόπου κατοικίας, συνταξιοδότησης ή θανάτου .

δ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου.

ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.

 • Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 • ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.