Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας αποτελούν το εισαγωγικό επίπεδο στο

Εθνικό Σύστημα Υγείας και λειτουργούν στη βάση εγγεγραμμένου πληθυσμού

αναφοράς, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών οικογενειακής ιατρικής ,οργανωμένης πρόληψης και αγωγή υγείας.

Η 2η Τ.ΟΜ.Υ Εορδαίας εδρεύει στην 25η Μαρτίου και Γονατά Γωνία.

Οι ιατρικές υπηρεσίες της Τ.ΟΜ.Υ θα παρέχονται από τις 08:00 έως τις 15:00 και

οι λοιπές υπηρεσίες από τις 07:00 έως τις 15:00, από Δεύτερα έως Παρασκευή.

Ως περιοχή ευθύνης της 2ης Τ.ΟΜ.Υ Εορδαίας ορίζονται τα όρια του Δήμου

Εορδαίας.

Οι πολίτες του Δήμου Εορδαίας έχουν την δυνατότητα:

Να εγγραφούν στην 2η Τ.ΟΜ.Υ Εορδαίας .

Να εγγραφούν στον οικογενειακό Ιατρό της Τ.ΟΜ.Υ.

Να εγγραφούν και στα δύο.

Παρακαλούνται οι πολίτες του Δήμου Εορδαίας να προσέρχονται στην 2η

Τ.ΟΜ.Υ Εορδαίας προς εγγραφή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

1. Φωτοτυπία της Ταυτότητας.

2. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ.

3. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ/ΟΤΕ κτλ.)

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2463028616 (εσωτερικό 118)